Innformació general


El programa Erasmus + vol ser una ajuda en l' àmbit de la educació, la formació, la joventut i l'esport per abordar els canvis socioeconòmics, els principals reptes als que s'enfrontarà Europa fins el final d'aquesta dècada i per recolzar l' Agenda Política Europea destinada al creixement, l'ocupació ,l'equitat i inclusió.

El nostre Institut l’any 2013 va fer la sol·licitud per poder adherir-se a aquest programa i a través de la qual va aconseguir la carta ECHE, requisit que es necessita per poder presentar qualsevol projecte Erasmus+.

Aquests projectes promouen les mobilitats a altres països de la Unió Europea o d’altres països associats.

Qui pot participar en un projecte  Erasmus+ en el nostre centre?

En termes generales:

-En projectes d’àmbit de l’ educació superior, els estudiants de educació superior (cicles formatius de grau superior), primer, segon o tercer cicle, professors i d’educació superior, el personal de les institucions d’ educació superior, els formadors i els professionals d’empreses.

 - En els projecte de l’àmbit de la formació professional, els destinataris principals son els aprenents i estudiants de educació professional, els professionals i formadors de formació professional, el personal de les institucions de educació professional inicial, els formadors i els professionals d’ empreses.

- En els projectes de l’àmbit escolar, els destinataris principals son els directors de centres escolars, el professorat i el personal dels centres i els alumnes d’ educació infantil, primària i secundaria.


- En els projectes de l’àmbit de la joventut, els destinataris principals son els joves de 13 a 30 anys , els treballadors en l’ àmbit de la joventut i el personal i els membres de les organitzacions actives en l’ àmbit de la joventut. 


Convocatòries

La convocatòria per fer la sol·licitud d’un projecte Erasmus+ surt entre els mesos d’octubre i novembre de cada any i la data límit per presentar-la és entre els mesos de febrer i març dels següent any. Aquestes sol·licituds son per fer el projecte proposat en el curs següent al de la convocatòria.

Requisits per presentar-se com a candidat per un projecte Erasmus +

· Coneixement de la llengua del país on es vol fer la mobilitat a un nivell B1-B2 dels nivells de referència dins del marc Europeu. http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap3.pdf

· Es poden fer projectes Erasmus+  fins un any desprès de la obtenció del títol, en el cas de pràctiques en empreses per alumnes de FP.

· Estar matriculat al centre en curs pel qual es demana la mobilitat.

· En el cas de professors, estar en el centre en el curs pel qual es demana la mobilitat.

Selecció de participants per part del centre

· Prova de nivell de la llengua del país on es vol fer la mobilitat

Els barems que puntuaran i es tindran en compte per fer la selecció son:


  1. Nota obtinguda en la prova anterior i nivell assolit.
  2. Rendiment acadèmic bo – alt.
  3. Idoneïtat del alumne per afrontar a nivell personal una mobilitat internacional.

Aquests barems seran avaluats per l’ equip docent del grup al qual pertanyen els alumnes.

Actuació del nostre centre com a partner (soci) d’una altra institució

El nostre institut també està disposat a actuar com a soci de destí d’alguna altra institució que vulgui fer una mobilitat al nostre país, sigui d’alumnes o de professors.
Ja ha tingut experiències en aquest sentit, en altres projectes amb França, Alemanya, Hongria, i Romania.
El nostre institut està molt be ubicat, prop d’una ciutat com Barcelona i molt be comunicat.

Més informacions sobre Erasmus + :

Pàgina SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) : http://www.sepie.es/


Coordinadora d’internacionalització a l’Institut Premià de Mar:

Glòria Gállego 
e-mail: erasmusplus@ipm.cat